Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem firm stały się już trwałym trendem w nieruchomościach komercyjnych w Polsce. Wdrożenie rozwiązań ESG, szczególnie tych z obszaru środowiskowego, jest więc już koniecznością nie dla całe­go rynku magazynowego. W polskim krajobrazie widać już etykiety BREEAM na magazynach, na razie głównie liderów rynku, które potwierdzają certyfikację wielo­kryterialną budynków.

Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem firm stały się już trwałym trendem w nieruchomościach komercyjnych w Polsce. Wdrożenie rozwiązań ESG, szczególnie tych z obszaru środowiskowego, jest więc już koniecznością nie dla całe­go rynku magazynowego. W polskim krajobrazie widać już etykiety BREEAM na magazynach, na razie głównie liderów rynku, które potwierdzają certyfikację wielo­kryterialną budynków.

Uwzględnienie zasad ESG w magazynie to trzeci w kolejności trend, który ma – zdaniem ekspertów logistyki – wpływ na rynek magazynów. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 2023 r. na potrzeby raportu „Magazynowe ESG” Think co. Na razie króluje automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowych – to jednak jeden z czynników wspierających wdrażanie ESG – oraz magazyny obsługujące handel elektroniczny. Patrząc jednak na to, jaka rewolucja dzieje się na naszych oczach na rynku biur, nietrudno przewidzieć, że za jakiś czas kryteria ESG zaczną decydować o tym, które magazyny będą miały najemców lub nabywców. Wdrożenie kryteriów ESG to bowiem nie tylko wymóg prawny, ale i konkretne przełożenie na niższe koszty eksploatacji, bardziej zadowolonych i wydajnych pracowników oraz zrównoważone łańcuchy dostaw – by wymienić tylko kilka korzyści wdrożenia tych wytycznych.

„Spośród trzech obszarów ESG to wła­śnie kwestie środowiskowe cieszą się największym zainteresowaniem. Eks­perci zapytani o najczęściej stosowane zrównoważone rozwiązania w branży logistycznej wskazują na poprawę efek­tywności energetycznej, np. poprzez energooszczędne systemy oświetleniowe w magazynach (62% wskazań) oraz za­stosowanie odnawialnych źródeł energii (46%). Co trzecia ankietowana osoba doceniła popularność rozwiązań zmniej­szających ślad węglowy transportu, np. poprzez ograniczenie zużycia paliwa (33%), niewiele mniej wskazań uzyskała opcja mówiąca o efektywnym gospoda­rowaniu odpadami (29%) – czytamy we wspomnianym wyżej badaniu.

Gorzej wygląda wdrażanie dwóch kolejnych, czyli czynnika społecznego oraz ładu korporacyjnego, w branży magazynów. Według autorów raportu tylko 28% badanych firm deklaruje wdrażanie wszystkich trzech kryteriów zrównoważonego rozwoju w swoich magazynach. Tymczasem blisko 70% europejskich najemców i in­westorów przy wyborze nieruchomości uwzględnia czynniki oddziałujące na samopoczucie pracowników. W tej branży będzie to na pewno dostęp do światła dziennego, naturalnej roślinności i świe­żego powietrza, przestrzeganie norm poziomu hałasu. Kolejne czynniki dotyczące ładu korporacyjnego zależą od polityki firmy, a więc np. elastyczne godziny pracy, pakiety wellness dla pracowników, kafeteria w miejscu pracy, możliwość rozwoju, opłacanie aktywności sportowej itp. O czynniki społeczne troszczy się obecnie ok. 60% badanych firm, podczas gdy tylko 32% zajmuje się już ładem korporacyjnym.

Niemniej cieszy, że w ciągu roku (od 2022 do 2023) przybyło aż 150 certyfikowanych obiektów magazynowych w Polsce, a od 2021 ich liczba prawie się podwoiła – do 541 obiektów.